Ordly privaatsusavaldus

Ordly OÜ ja tema sidusettevõtted (edaspidi ”Ordly”) koguvad oma teenuste osutamisel oma klientide ja oma veebilehtede külastajate isikuandmeid. Töötleb teie andmeid asjakohase hoolega vastavalt kõikidele kehtivatele seadustele ja määrustele. Meie Privaatsusavaldus selgitab, milliseid andmeid me töötleme, kuidas me seda teeme ja kuidas kasutada oma õigusi andmesubjektina (nt õigus esitada vastuväiteid, juurdepääsuõigus). Käesolevat Privaatsusavaldust võidakse aeg-ajalt uuendada. Te leiate kehtiva versiooni meie veebilehelt ordly.io. Käesolev Privaatsusavaldus kehtib kõikide isikuandmete kohta, mida Ordly teenuste osutamise ajal oma protsessides kasutab, sealhulgas Ordly veebilehtede külastajate isikuandmed. Käesolev Privaatsusavaldus hõlmab ainult Ordly poolt teostatud andmetöötlust. Käesolev Privaatsusavaldus ei käsitle, ja me ei ole vastutavad, ühegi kolmanda osapoole privaatsustegevuse eest.

1. Teie isikuandmete töötlemise eest vastutava töötleja andmed

Isikuandmete töötlemise eest vastutab:
Nimetus Ordly OÜ
Ettevõtte kood Eesti äriregistris EE101967848
Postiaadress Killustiku tn. 9-12, 11414, Tallinn, Eesti
Telefoninumber +358 45 229 3439
E-posti aadress info@ordly.io
Koduleht https://www.ordly.io

2. Töödeldud isikuandmed ja andmeallikad

Ordly kogub oma Kasutajatel kahte liiki informatsiooni: (i) Kasutajaandmeid; ja (ii) Tehnilisi andmeid. Kuigi me ei kasuta Tehnilisi andmeid teie kui üksikisiku identifitseerimiseks, on teid vahel võimalik nende kaudu ära tunda. Sel juhul saab ka Tehnilisi andmeid kohalduvate õigusaktide alusel pidada isikuandmeteks. Me võime koguda ja töödelda oma klientide ja külastajate järgmisi Kasutajaandmeid: (i) eesnimi ja perekonnanimi; (ii) aadressiandmed, (iii) telefoninumber, (iv) e-posti aadress, (v) sünniaeg, (vi) teie asukoht meie teenuste kasutamisel, (vii) makseandmed, (viii) muud teie poolt edastatavad isikuandmed, sealhulgas pildid, näiteks profiili loomisel, meiega suhtlemisel ja telefonitsi, (ix) informatsioon, mida te edastate meie teenuste hindamisel. Me võime oma klientidelt ja külastajatelt Kasutajaandmeid koguda erinevatel viisidel, muuhulgas meie teenuste kasutajaks registreerimisel, uudiskirja tellimisel või mõne vormi täitmisel. Palume lisaks tähele panna, et me kogume ka kõigi ülekannete ja maksete andmeid, mida te meie teenuste kaudu teostate. Me kogume kasutajatelt ja külastajatelt Kasutajaandmeid ainult siis, kui nad seda informatsiooni meile vabatahtlikult edastavad või teostavad meie teenuste või veebilehtede kaudu ülekandeid või makseid. Meie teenuseid või veebilehti külastades või nendega suheldes võime meie ja / või meie volitatud kolmanda osapoole teenusepakkujad koguda teilt automaatselt tehnilisi andmeid. Tehniliste andmete hulka võivad kuuluda brauseri nimetus, arvuti või seadme tüüp, veebilehel veedetud aeg, interaktsioon Teenustega, veebilehe URL, kust te Teenuste juurde liikusite ja veebilehe URL, kuhu te teenuste juurest lahkusite, kasutajakülastuste kellaaeg ja kuupäev, veebilehitsemise harjumused, IP-aadress, operatsioonisüsteem ning kasutatud internetiteenuse pakkujad ja muu sarnane tehniline informatsioon. Küpsised Me kasutame Ordly veebilehe külastamise ajal informatsiooni kogumiseks ja salvestamiseks erinevaid tehnoloogiaid, sealhulgas küpsiseid. Küpsised võimaldavad meil arvutada meie veebilehtede külastajate koguarvu ja jälgida veebilehtede kasutamist. See aitab meil oma veebilehti parendada ja oma külastajaid paremini teenindada. Lisaks kasutame küpsiseid, mis muudavad veebilehe kasutamise teile lihtsamaks, näiteks kasutajanime, parooli ja (keele-)eelistusi meeles pidades. Kasutame ka jälgimis- ja analüütilisi küpsiseid, et näha, kui hästi kasutajad meie teenuseid vastu võtavad. Te võite otsustada oma veebibrauseris küpsised keelata või panna teid küpsiste saatmisel hoiatama. Kui te seda teete, palume meeles pidada, et mõned meie veebilehtede ja teenuste osad ei pruugi korralikult toimida. Meie veebilehed kasutavad Google Analytics'it ja teisi veebianalüütika teenuseid, et koostada ülevaateid külastajate käitumisest ning aidata meil oma veebilehti ja teenuseid parendada. Palun külastage Google Analytics'ist ülevaate saamiseks veebilehte http://www.google.com/analytics/. Selle brauseri lisandi abil saate Google Analytics'ist loobuda: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout. Lisainfot selle kohta, kuidas Google andmeid kasutab, saate veebilehelt https://www.google.com/intl/en/policies/privacy/partners/

3. Teie isikuandmete töötlemise eesmärgid ja õiguslikud alused

Eesmärgid
Ordly'l on teie isikuandmete töötlemiseks mitu eesmärki: Meie teenuste pakkumine ja meievahelise kokkuleppe täitmine Esmajärjekorras töötleb Ordly teie isikuandmeid selleks, et saaksime oma teenuseid teile edastada ning oma äri juhtida, säilitada ja arendada. Kasutame andmeid näiteks teie maksete ja tagastuste (kohalduvusel) töötlemiseks ning meie partneritele (restoranidele, hotellidele või teistele ettevõtetele) teie tellimuse ettevalmistamiseks ja kättetoimetamiseks vajaliku informatsiooni edastamiseks. Kui võtate ühendust meie klienditeenindusega, kasutame teie poolt edastatud informatsiooni teie küsimustele vastamiseks või teie kaebuse lahendamiseks. Et tagada meie teenuste vastavus teie vajadustele, saab neid andmeid kasutada näiteks kliendirahulolu uuringute tegemiseks. Samuti võime me selle tellida teiselt osapoolelt. Kliendisuhtluseks (sealhulgas turunduseks) Ordly töötleb teie isikuandmeid teiega meie teenuseid puudutavates küsimustes ühenduse võtmiseks ning teie teavitamiseks muudatustest meie teenustes ja toodetes. Teie andmeid kasutatakse ka meie teenuste ja veebilehtede parendamiseks läbiviidavates uuringutes ja analüüsis. Samuti võime teatud juhtudel kasutada meie veebilehtedel sisestatud andmeid, et saata teile e-posti teel teavet teiste Ordly teenuste kohta, tingimusel, et olete andnud selleks nõusoleku. Kvaliteedi tõstmiseks ja trendide analüüsiks Samuti saame töödelda teavet teiepoolse teenuste kasutamise kohta selleks, et parandada meie teenuste kvaliteeti, näiteks analüüsides meie teenuste kasutamise trende. Võimaluse korral teeme seda ainult koondatud, isikut mittetuvastatavate andmete abil. Töötlemise õiguslikud alused Ordly töötleb teie isikuandmeid teie suhtes oma lepinguliste kohustuste täitmiseks ja õiguslike kohustuste järgimiseks. Lisaks töötleme teie isikuandmeid selleks, et järgida oma õigustatud huvi säilitada ja arendada oma ettevõtet.

4. Edastamine väljaspoole Euroopat jäävatesse riikidesse

Ordly võib teie isikuandmeid edastada riikidesse, mis asuvad väljaspool Euroopa Liitu ja Euroopa Majanduspiirkonda. Edastades andmeid riiki, mille kohta puudub Euroopa Komisjoni otsus adekvaatsuse kohta, toimub edastamine Euroopa Komisjoni poolt vastu võetud (standard- või muude) aktide sätete alusel. Kui soovite rohkem infot oma isikuandmete edastamise kohta teistesse riikidesse, võite meiega ühendust võtta ülaltoodud kontaktidel.

5. Saajad ja kolmandad osapooled

Jagame teie isikuandmeid Ordly organisatsioonisiseselt ainult siis, kui, ja juhul, kui see on põhjendatult vajalik meie teenuste osutamiseks ja arendamiseks, nt meie klienditeeninduse ja turundusvaldkonna töötajatega. Me ei jaga teie isikuandmeid kolmandatele osapooltele väljaspool Ordly't, välja arvatud mõnel järgmistest juhtudest: See on vajalik käesoleva Privaatsusavalduse eesmärkidel Sel määral, mil kolmandad isikud (näiteks tellimusi täitvad restoranid) vajavad nende teenuste osutamiseks juurdepääsu isikuandmetele, on Ordly võtnud tarvitusele asjakohased lepingulised ja organisatsioonilised meetmed, et tagada teie andmete töötlemine ainult käesolevas Privaatsusavalduses määratletud eesmärkidel ja vastavalt kõigile kehtivatele seadustele ja määrustele. Lisaks sellele võime edastada teie isikuandmeid meie sidusettevõtetele või teistele usaldusväärsetele ettevõtetele või isikutele, kes neid meie jaoks töötlevad vastavalt meie juhistele ja lähtudes meie Privaatsusavaldusest ning muudest asjakohastest konfidentsiaalsus- ja turvameetmetest. Õiguslikel põhjustel Võime jagada teie isikuandmeid kolmandatele osapooltele väljaspool Ordly't, kui oleme heauskselt veendunud, et juurdepääs isikuandmetele ja nende kasutamine on põhjendatult vajalik: (i) täitmaks kõiki kohaldatavaid seadusi, määrusi ja / või kohtumäärusi; (ii) tuvastamaks, ennetamaks või muul viisil käsitlemaks pettusi, turvalisust või tehnilisi küsimusi; ja/või (iii) kaitsmaks Ordly, meie kasutajate või avalikkuse huve, omandit või turvalisust, kui see on seadusega kooskõlas. Võimalusel teavitame teid sellisest töötlemisest. Muudel õigustatud põhjustel Kui Ordly on seotud ühinemise, omandamise või varade müümisega, võime teie isikuandmeid edastada vastavale kolmandale osapoolele. Siiski tagame me jätkuvalt kõikide isikuandmete konfidentsiaalsuse. Teavitame kõiki asjassepuutuvaid kliente enne isikuandmete edastamist või teistsuguse privaatsuspoliitika kohaldamist. Teie nõusolekul Võime edastada teie isikuandmeid kolmandatele osapooltele väljaspool Ordly't varem mainitutest erinevatel põhjustel, kui meil on selleks teie selgesõnaline nõusolek, välja arvatud juhul, kui see on vajalik meie teenuste osutamiseks (näiteks jagamine restoranide või hotellidega, kellele te esitasite tellimuse). Teil on õigus see nõusolek igal ajal tagasi võtta. Ordly kasutab ettevõtte The Rocket Science Group LLC d/b/a MailChimp (edaspidi ”MailChimp”) pakutavaid teenuseid, et edastada teile uudiskirju ja e-posti teateid teie poolt antud nõusolekul. Rohkem infot selle kohta, kuidas MailChimp teie privaatsust tagab, leiate veebilehelt https://mailchimp.com/legal/privacy/. MailChimp osaleb ja on kinnitanud oma vastavust EL-i ja USA vahelise Privaatsuse Kaitse Raamistikuga (Privacy Shield Framework) https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt0000000TO6hAAG. Teie nõusolekul edastab Ordly andmeid ettevõttele Google Inc., aadressiga 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA (edaspidi ”Google”). Seoses sellega kasutame teenust Google Firebase. Google Firebase kasutab jälgimistehnoloogiaid, mis võimaldavad meie pakkumise teiepoolset kasutamist analüüsida. Sel viisil kogutakse, edastatakse ja säilitatakse meie App'i kasutamist puudutav info Google'i poolt. Google on omandanud privaatsuse kaitse sertifikaadi (Privacy Shield Certification) ja nõustunud täitma EL-i ja USA vahelist privaatsuse kaitse lepingut EL-i liikmesriikide isikuandmete kogumise, kasutamise ja säilitamise kohta, vastavalt USA kaubandusministeeriumi avaldatud materjalidele. Google kasutab ülalpool viidatud informatsiooni selleks, et analüüside meie App'i teiepoolset kasutamist ning pakkuda meile teisi app'ide kasutamisega seotud teenuseid. Täpsemat infot Google Firebase'i ja andmete privaatsuse kohta leiate lehtedelt https://www.google.com/policies/privacy/ , https://firebase.google.com/, ja https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt000000001L5AAI Ordly kasutab ettevõtte Facebook Inc teenust app'i kiireks sisselogimiseks. Rohkem informatsiooni leiate Facebook'i privaatsuspoliitikast lehelt https://www.facebook.com/privacy/explanation ja Facebook'i nõusolekust privaatsuskaitsega lehelt https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt0000000GnywAAC

6. Säilitamise aeg

Ordly ei säilita teie isikuandmeid kauem, kui on seaduslikult lubatud ja vajalik selleks otstarbeks, milleks andmeid koguti. Säilitamise periood sõltub info olemusest ja töötlemise eesmärkidest. Maksimaalne kestus võib seetõttu vastavalt kasutusele erineda. Üldiselt säilitame teenuste osutamiseks vajalikke andmeid maksimaalselt viis aastat peale meie suhte lõppu.

7. Teie õigused

Juurdepääsuõigus Ordly võimaldab teile juurdepääsu meie poolt töödeldavatele isikuandmetele. See tähendab, et võite meiega ühendust võtta, paludes meil teavitada teid meie poolt kogutud ja töödeldud isikuandmetest ning nende andmete kasutamise eesmärkidest. Kui teie viimase andmetaotluse esitamisest on möödunud vähem kui 12 kuud, võime nõuda töötlustasu. Parandamise õigus Teil on õigus meiega ühendust võtta, et lasta meie poolt teie kohta säilitatud ebaõigeid / ebatäpseid, mittetäielikke, aegunud või mittevajalikke isikuandmeid parandada või täiendada. Kustutamise õigus Samuti võite te paluda, et me teie isikuandmed oma süsteemidest kustutame. Me täidame nimetatud nõudmise, välja arvatud juhul, kui meil on õiguslik alus andmeid mitte kustutada. Peale andmete kustutamist ei pruugi me olla koheselt võimelised kustutama kõiki jääkkoopiaid oma aktiivsetest serveritest ja varundamissüsteemidest. Õigus esitada vastuväiteid Te võite oma isikuandmete teatud kasutamise suhtes vastuväiteid esitada, kui neid andmeid töödeldakse muul eesmärgil, kui see on vajalik meie teenuste osutamiseks või seadusandlike kohustuste täitmiseks. Samuti võite esitada vastuväiteid oma isikuandmete edasisele töötlemisele peale eelneva nõusoleku andmist. Kui olete vastu oma isikuandmete edasisele töötlemisele, võib see kaasa tuua väiksema vabaduse meie veebilehti ja teisi teenuseid kasutada. Teil on õigus loobuda meilt elektroonilise otseturundusteabe saamisest, klõpsates kõikides teile saadetud turunduskommunikatsiooni teadaannetes sisalduval loobumislingisl ning tehes valiku, et te ei soovi saada meilt tulevikus turunduslikke teadaandeid. Ka on teil õigus keelata meil kasutada teie isikuandmeid otseturunduse, turu-uuringute ja profiilide koostamise teel, selleks võtke meiega ühendust ülaltoodud aadressidel. Õigus töötlemise piiramisele Te võite nõuda, et me piiraksime teie isikuandmete teatud töötlemist. Kui te piirate teatud isikuandmete töötlemist, võib see vähendada meie veebisaitide ja muude teenuste kasutamise vabadust. Õigus andmete teisaldamisele Teil on õigus saada meilt oma isikuandmeid struktureeritud, üldkasutatavas vormingus, et edastada andmeid teisele vastutavale töötlejale. Kuidas oma õigusi kasutada Selleks, et neid õigusi kasutada, saatke meile kiri või e-kiri, mis sisaldab teie nime, aadressi, telefoninumbrit ja koopiat kehtivast isikut tõendavast dokumendist eespool toodud aadressidel. Kui teie taotlus puudutab küpsises sisalduvaid isikuandmeid, peate lisama nimetatud küpsise koopia. Me võime nõuda teie isiku kinnitamiseks vajaliku lisateabe esitamist. Me võime tagasi lükata taotlused, mis on põhjendamatult korduvad, liigsed või ilmselgelt alusetud. Kui arvate, et teie isikuandmete töötlemise toimingud on vastuolus kohalduva andmekaitse alase seadusandlusega, võite esitada kaebuse kohalikule andmekaitse järelevalveasutusele.

8. Informatsiooni turvalisus

Kõiki isikuandmeid säilitatakse turvaliselt kooskõlas EL-i üldise andmekaitse määrusega (Määrus (EL) 2016/679) (GDPR). Rakendame kõiki põhjendatud ja asjakohaseid turvameetmeid, et kaitsta Ordly't ja meie kliente volitamata juurdepääsu eest või meie käes olevate isikuandmete volitamata muutmise, avalikustamise või hävitamise eest. Meetmete hulka kuuluvad vajaduse korral krüpteerimine, tulemüürid, rajatiste turvalisus ja juurdepääsuõiguste süsteemid. Kui hoolimata turvameetmetest ilmneb turvarikkumine, millel on tõenäoliselt negatiivne mõju teie privaatsusele, teavitame teid rikkumisest niipea, kui vähegi võimalik.

9. Kohaldatavus ja muudatused

Meie Privaatsusavaldus kehtib kõigi Ordly pakutavate teenuste kohta kogu maailmas. Käesolev Privaatsusavaldus avaldatakse nii inglise kui ka teistes keeltes. Versioonide vaheliste tõlgenduste erinevuste korral on ingliskeelne versioon alati otsustav ja siduv. Aeg-ajalt võib meie Privaatsusavalduses tulla sisse muudatusi. Kehtiva versiooni leiate meie veebilehelt ordly.io. Me ei tee käesolevas Privaatsusavalduses olulisi muudatusi ega vähenda teie käesolevast Privaatsusavaldusest tulenevaid õigusi, ilma teid sellest teavitamata.