Kasutaja Teenusetingimused

Ordly Teenuse kasutamisel nõustute Teie (Kasutaja) käesolevate Teenusetingimustega. Palun tutvuge enne Ordly Teenuse kasutamist põhjalikult järgnevate Teenusetingimustega. Kui Te ei nõustu Teenusetingimustega, palume teil Ordly Teenust mitte kasutada. Käesolevad Teenusetingimused kehtivad igasugusel Ordly Teenuse kasutamisel ning Partneri ja Kasutaja vaheliste Ostulepingute puhul. Kui registreerute kasutajaks ettevõtte, ühingu või mõne muu juriidilise isikuna, siis esindate Te seda üksust ja garanteerite, et olete volitatud siduma antud üksust nimetatud Teenusetingimustega.

1. Mõisted

”Partneriks” on restoran, hotell või muu teeninduspartner, kes on sõlminud Ordly'ga partnerluskokkuleppe ning pakub nüüd oma tooteid ja kättetoimetamise teenust (kohalduvusel) Ordly Teenuse kaudu. ”Ordly” tähendab ettevõtet Ordly OÜ, aadressiga Killustiku tn. 9-12, 11414, Tallinn, Estonia, ettevõtte registrikood EE101967848 ”Ordly App” tähendab digitaalset Ordly nimelist rakendust, mida Ordly pakub füüsilistele ja juriidilistele isikutele Ordly Partneritelt toodete ja teenuste tellimiseks. ”Ordly Teenus” tähendab Ordly App'i, Ordly Manager'i ja Ordly veebilehte ordly.io ning teisi lisasid, mida mainitakse lehel ordly.io “Ordly Manager” tähendab digitaalset veebiteenust Ordly Partneritele Ordly'i App'is kuvatavate toodete ja muude andmete lisamiseks, muutmiseks ja eemaldamiseks. “Kasutaja” on füüsiline või juriidiline isik, kes kasutab Ordly Teenust.

2. Ordly identiteet

Nimetus Ordly OÜ
Kaubamärk Ordly
Ettevõtte kood Eesti äriregistris EE101967848
Postiaadress Killustiku tn. 9-12, 11414, Tallinn, Eesti
Telefoninumber +358 45 229 3439
E-posti aadress info@ordly.io
Koduleht ordly.io
Infot Partnerite identiteedi ning toodete ja teenuste kohta levitatakse Ordly App'i ja Ordly veebilehe kaudu.

3. Ordly Teenuse kirjeldus

3.1. Ordly tegutseb vahendajana Kasutaja ja Partnerite vahel ning pakub platvormi, kus Kasutaja saab osta enda poolt valitud partneri tooteid ja teenuseid. 3.2. Informatsiooni oma toodete ja teenuste kohta Ordly Teenuses annavad Partnerid, sealhulgas infot menüüde ja toodete hindade kohta. Partnerite toodete ja teenuste ostmisele võivad rakenduda Partnerite lisatingimused, nagu on määratletud Ordly Teenuses. Valides Partneri tooted ja teenused, mida Kasutaja soovib Partnerilt osta, teeb Kasutaja siduva tellimuse Partneri toodete ja teenuste ostmiseks tingimustel, mida Kasutajale Ordly Teenuses tutvustati enne tellimuse (edaspidi ”Tellimus”) esitamist. Peale Tellimuse kättesaamist edastab Ordly andmed Partnerile. Kui Partner Tellimuse vastu võtab, sõlmitakse Kasutaja ja Partneri vahel õiguslikult siduv kokkulepe Partneri toodete ja teenuste ostmiseks, mille Kasutaja Tellimusega tellis (edaspidi ”Ostuleping”). Ordly edastab Kasutajale Partneri nimel tellimuse kinnituse ja kviitungi. 3.3. Kasutaja poolt valitud Partner valmistab ette Kasutaja Tellimuses valitud tooted. Ordly ei vastuta Kasutaja ees Partneri poolse Ostulepingu (nõuetekohase) täitmise eest. 3.4. Peale Tellimuse esitamist Kasutaja poolt ei saa Kasutaja tellimust tühistada. Te ei saa toodete või teenuste tellimust tagasi võtta ega tühistada peale, kui olete selle juba esitanud. Enne Tellimuse esitamist tuleb teil oma valik hoolikalt üle vaadata.

4. Kasutajakontod

4.1 Ordly Teenuse kasutamiseks tuleb Kasutajal luua kasutajakonto, järgides Ordly Teenuses toodud juhiseid. Ordly Teenuse kasutamise volitused on personaalsed. Kasutaja kannab hoolt, et kasutajakonto andmeid ja võrdväärset informatsiooni, mida on vaja Kasutaja kasutajakontole ligipääsuks, hoitakse konfidentsiaalsena ning neid kasutatakse turvaliselt, kolmandatele osapooltele juurdepääsu andmata. Kasutajal võib olla ainult üks kasutajakonto. 4.2 Kui tekib kahtlus, et autoriseerimata isikule on saanud teatavaks Kasutaja kasutajakonto andmed või tal on juurdepääs Kasutaja kasutajakontole, tuleb Kasutajal viivitamatult Ordly't sellest teavitada. Kasutaja vastutab Ordly Teenuse igasuguse kasutamise ning Kasutaja kasutajakontol toimuva tegevuse eest. 4.3 Ordly Teenuse kasutamiseks nõustute te tasuma kõigi Ordly Teenust kasutades sooritatud ostude eest. Peate hoidma oma krediitkaardi-, kasutaja- ja makseandmed, mille te oma kasutajakonto kaudu edastasite, ajakohasena.

5. Hinnanguline ajakulu

5.1 Kõik kättetoimetamise ajad või järeletulemise ajad või muud aja hinnangud, mille Partner Kasutajale või Ordly'le Ordly Teenuse kaudu edastab on ainult hinnangulised ajad. Puudub garantii, et hinnangulisel tarneajal Tellimus kohale toimetatakse või on järeletulemiseks või tarbimiseks valmis. Toodete tarneaega võivad mõjutada ka sellised tegurid nagu tipptund või ilmastikutingimused.

6. Intellektuaalse omandi õigused

6.1 Kõik intellektuaalomandit puudutavad õigused, mis on seotud Ordly Teenuse või sellega seotud dokumentidega ning kõik nende osad ja koopiad, jäävad ainult Ordly ja / või tema alltöövõtjate / litsentsiandjate ainu- ja eksklusiivseks omandiks. ”Intellektuaalse omandi õigused” tähendavad autoriõigusi ja nendega kaasnevaid õigusi (sealhulgas andmebaaside ja kataloogide ning fotode õigusi), patente, kasulikke mudeleid, disaini õigus, kaubamärke, ärinimesid, ärisaladusi, oskusteavet ning intellektuaalse omandi õiguste kõiki muid registreeritud ja registreerimata vorme. 6.2 Käesolevad Teenusetingimused ei anna Kasutajale Ordly Teenuses mingeid intellektuaalse omandi õigusi ning Ordly'le ja tema alltöövõtjatele/litsentsiandjatele kuuluvad kõik siin selgesõnaliselt väljendamata õigused. 6. Ordly Teenuse kasutamise Lisasätted 6.1 Ordly Teenust saavad kasutada ainult 18-aastased või vanemad isikud. 6.2 Kasutaja peab järgima Ordly Teenuse kasutamisel kõiki kohaldatavaid eeskirju ja määruseid, sealhulgas neid, mis puudutavad alkoholi ja tubaka ostmist. 6.3 Arendame Ordly Teenust pidevalt ja võime muuta või eemaldada Ordly Teenuse erinevaid osi, sealhulgas Ordly Teenuses osaliselt või tervikuna saadaolevaid rakendusi, tooteid ja Partnereid. 6.4. Ordly Teenust kasutades võib Kasutaja kokku puutuda sisu või teabega, mis võib olla ebatäpne, puudulik, hilinenud, eksitav, ebaseaduslik, solvav või muul viisil kahjulik. Üldiselt ei kontrolli Ordly Partnerite edastatud informatsiooni. Ordly ei vastuta kolmandate osapoolte (sealhulgas Partnerite) sisu või informatsiooni ega muude kahjude eest, mis võivad tekkida selle kasutamisest või selle usaldamisest. 6.5 Teie vastutate kõigi seadmete või varustuse (näiteks telefonide) ja ühenduste hankimise ja haldamise eest, mis on vajalikud Ordly Teenusele juurdepääsuks ja selle kasutamiseks, samuti kõigi sellega seotud tasude eest. 6.6 Kasutaja ei tohi: (i) kasutada ega ürita kasutada teise isiku Ordly kontot ja / või pääseda Ordly Teenuses ligi teise isiku makseandmetele või kasutada Ordly Teenuses teise isiku maksekaarte ilma selle teise isiku nõusolekuta; (ii) kopeerida, muuta ega luua Ordly Teenuse või sellega seotud tehnoloogia põhjal tuletatud töid; (iii) keelatud on Ordly Teenus või mis tahes sellega seotud tehnoloogia või selle mis tahes osa lähtekoodi tuletamine, dekompileerimine, lahti võtmine, dešifreerimine või muul viisil lähtekoodini jõuda püüdmine; (iv) eemaldada Ordly Teenusest ükskõik milliseid autoriõigusele, kaubamärgile või muule omandiõigusele viitavaid teateid; (iv) eemaldada, katta või moonutada ükskõik millist Ordly Teenuses sisalduvat reklaami; (v) koguda, kasutada, kopeerida või edastada ükskõik millist Ordly Teenuse kaudu saadud informatsiooni ilma Ordly nõusolekuta; (vi) kasutada Ordly Teenuse kasutamiseks roboteid või muid automatiseeritud meetodeid; (vii) luua võltsidentiteedi või teise isiku identiteedi abil Ordly kasutajakontot; ja (viii) siseneda Ordly Teenusesse muul moel kui läbi Ordly poolt selgesõnaliselt pakutavate liideste nagu Ordly App, Ordly Manager ja Ordly veebileht kaudu. 6.7 Ordly'l on õigus eemaldada Kasutaja Ordly Teenusest kohe ja / või keelduda või tühistada Kasutaja tellimused, kui (i) Kasutaja kuritarvitab Ordly Teenust või põhjustab Ordly Teenusele või Partneritele ja / või Ordly'le kahju või kadusid; (ii) Kasutaja esitab valetellimuse (näiteks jätab tasumata või ei ole Tellimuse kättesaamiseks kohaletoimetamise või kättesaamise asukohas kohal) või ei täida muul viisil käesolevatest Teenusetingimustest tulenevaid kohustusi; (iii) kui tekib põhjendatud kahtlus Tellimuse õigsuses ja autentsuses. Kui Ordly tühistab Tellimuse, mille eest on juba tasutud, kannab Ordly selle summa samale kontole, millelt Kasutaja makse teostas. 6.8 Ordly töötleb kõiki Kasutajalt kogutud isikuandmeid vastavalt Ordly privaatsuspoliitikale.

7. Lepingu kestus ja lõpetamine

7.1 Käesolevad Teenusetingimused kehtivad siduva lepinguna seni, kuni Kasutaja kasutab Ordly Teenust. 7.2 Kasutaja saab Ordly Teenuse kasutamise igal ajal lõpetada. Ordly võib lõpetada Ordly Teenuse pakkumise lõplikult või ajutiselt igal ajal. 7.3 Tellimistingimused 7.3.1 Igakuised tellimused Teenust hakatakse osutama koheselt peale teie esimese makse töötlemist. Teil tuleb tasuda ostukuupäeval määratud summa, igakuiselt, kuni te teenuse kasutamise lõpetate. Kui tühistate kokkuleppe 14 päeva jooksul alates tellimuse esitamisest, tagastatakse teile kogu summa. Kui te tühistate 14 päeva pärast leppe sõlmimist, siis teie makset ei tagastata ning teie teenusekasutus jätkub kuni selle kuu arveldusperioodi lõpuni. Tühistada saab igal ajal, kontakteerudes Ordly Klienditeenindusega. 7.4 Proovitellimused Juhud, mil võime tühistada teie proovitellimuse või sulgeda teie app'i ja manager'i konto 7.4.1 Me võime tühistada teie tasuta prooviperioodi, sulgeda teie app'i konto ja / või takistada teie juurdepääsu app'ile või teie manager'i kontole ilma teie ees vastutamata mõnel järgmistest juhtudest: (a) Kui te rikute mingil moel mõnda nendest tingimustest (b) Kui kasutate app'i või oma manager'i kontot mis tahes viisil, mis meie põhjendatud arvamuse kohaselt on nende tingimuste rikkumine (c) Kui kolmas osapool ähvardab alustada kohtumenetlust meie vastu, lähtudes teie tegevusest või app'i / manager'i kasutamisest (d) Kui te olete vastu või vaidlustate mõnda meie õigust app'ile või mis tahes Ordly sisule või nende isikute õigusi, kes on andnud meile litsentsi mis tahes osale app'i või Ordly sisust. 7.4.2 Me võime oma parima äranägemise järgi ja ilma igasuguse vastutuseta teie eest lõpetada teie tasuta prooviperioodi, sulgeda app'i konto ja takistada teie app'i või manager'i konto kasutamist ilma põhjenduseta või hoiatuseta.

8. Teie õigus prooviperiood lõpetada

8.1 Teil on õigus katkestada oma prooviperiood igal ajal oma prooviperioodi jooksul kas (a) Kontakteerudes meiega otse e-kirja või telefoni teel (b) Oodates teie prooviperioodi lõpuni, ja kui selleks hetkeks ei ole määratud maksevahendit, siis lõpetatakse teie prooviperiood automaatselt.

9. Piiratud vastutus

9.1 Järgnev osa on kohaldatav ainult mittetarbijatest Ordly Teenuse Kasutajate suhtes: Ordly ei vastuta mingil juhul Kasutaja ees kaudse kahju eest, sealhulgas kaotatud kasumi, kaotatud käibe või äritegevuse, kaotatud andmete või ärikatkestuste eest, või mis tahes otsese kahju eest määral, mis ületab Ordly poolt tegelikult Kasutajalt kolme (3) kuu jooksul enne nõude aluseks olevat sündmust saadud summat.

10. Kaebused

10.1 Palume tähele panna, et Ordly Teenus võidakse igal ajal katkestada või alatiseks lõpetada. Samuti võidakse Ordly Teenus ajutiselt katkestada. Ärge kasutage Ordly Teenust andmete varundamiseks. 10.2 Partner kohustub valmistada Tellimus vastavalt Kasutaja tellitud omadustele ja Ordly Teenuses näidatud aja jooksul. Kui Tellimuses esineb defekte, võib Kasutaja võtta ühendust kas Ordly klienditeenindusega, kes tegutseb Partneri esindajana, aadressil , või Partneriga otse. 10.3 Partner vastutab ainuisikuliselt Tellimuse sisus ja ettevalmistuses esineda võivate puuduste või Ostulepingu täitmisel esinevate muude puuduste eest. 10.4. Kasutaja, kes on avastanud Ostulepingu täitmisel puudusi, peab viivitamatult esitama kõik kaebused Ordly'le või Partnerile koos nimetatud puuduste selgete kirjeldustega.

11. Kohaldatav õigus ja vaidluste lahendamine

11.1 Käesolevaid Teenusetingimusi reguleerivad ja neid tõlgendatakse vastavalt Eesti seadusandlusele. Kui te olete tarbija, kelle alaline elukoht on EL-is, siis palume meeles pidada, et Te ei saa jääda ilma teie asukohariigi kohustuslike tarbijakaitseseadustega antud õigustest. Käesolevatest Teenusetingimustest tulenevad vaidlused lahendab Tallinna ringkonnakohus. Tarbija võib alati algatada menetluse alalise asukohariigi ringkonnakohtus. Pooled võivad oma vaidluste lahendamiseks kasutada ka Euroopa Komisjoni hallatavat veebipõhise vaidluste lahendamise (ODR) platvormi. Nimetatud platvorm on leitav siin . Eesti tarbijana võite vaidluse alati suunata Eesti Tarbijavaidluste komisjoni.

12. Muudatused

12.1 Käesolevatesse Ordly Teenusetingimustesse võib tulla muudatusi. 12.2 Ordly avaldab muudetud Ordly Teenusetingimused Ordly kodulehel ja teavitab Kasutajat Ordly Teenusetingimuste muutmisest Ordly Teenuses või e-kirja teel Kasutaja poolt Ordly Teenusele avaldatud e-posti aadressil. Kui Kasutaja ei nõustu mõne Ordly Teenusetingimuste muudatusega, lõpetab ta Ordly Teenuse kasutamise.

13. Üleandmine

13.1 Ordly'l on õigus anda ilma Kasutaja eelneva nõusolekuta kogu või osa allpool olevast tulenevatest õigustest või kohustustest täielikult või osaliselt tütarettevõttele või järeltulijale või Ordly Teenusega seotud ärivara ostjale või omandajale. 13.2 Kasutajal ei ole õigust oma õigusi ega kohustusi tervikuna või osaliselt üle anda.

14. Ordly Teenuste tasumine lõppkasutajatele

14.1 Ordly poolt lõppkasutajatele pakutavate teenuste hulka võivad kuuluda maksed. Makseviiside hulka kuuluvad Krediitkaardimaksed (teenusepakkujaks on Every Pay - LHV Bank) ja Pangalingi maksed (teenusepakkujaks on AS Maksekeskus). Nende makseviiside kasutamisel nõustub kasutaja Every Pay AS-i – Tingimuste/Privaatsuspoliitika ja AS Maksekeskuse Tingimuste/Privaatsuspoliitikaga, mille viited asuvad selle lehekülje lõpus. 14.2 Maksete tegemine: maksmine koosneb iga Ordly lõppkasutajale suunatud teenuse puhul 4 sammust. 1. Valitud toodete lisamine ostukorvi 2. Nõutud ostu vormistamise väljade täitmine 3. Makse tegemine teie valitud makseviisiga 4. Tellimuse kinnituse saamine e-kirja/SMS-i/autonoomse teate teel 14.3 Hetkel aktsepteerib Ordly makseid ainult eurodes. 14.4. Tagastused ja vaidlusküsimused. Kõigi tagastuste ja vaidlusküsimuste lahendamisega tegeleb Ordly. Kui soovite vaidlustada mõne tellimuse või teenustasu, palun võtke ühendust aadressil info@ordly.io. Meie eesmärgiks on tegeleda kõigi pöördumistega 3-5 tööpäeva jooksul. ​

15. Privaatsuspoliitika

Kasutades Ordly teenuseid nõustud meie privaatsuspoliitikaga.